Obchodní podmínky sportovních kempů

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA souhlasím s níže uvedenými podmínkami platby a případného storna. (Pokud se ještě závazně přihlásit nechci, ale mám o akci zájem, popř. konkrétní dotaz, použiji ikonu ZAJÍMÁ MĚ TO/ MÁM DOTAZ)

  • záloha 50% splatná max. 14 dní po přihlášení 
  • zbylých 50% splatných nejpozději 30 dní před akcí
  • odhlášení 30 a více dní před akcí po zaplacení zálohy, pořadateli zůstává záloha, doplatek zůstává klientovi
  • odhlášení 30. až 15. den před akcí, pořadateli zůstává záloha plus 25% doplatku, 25% doplatku se vrací klientovi
  • odhlášení 15. den před akcí až v den akce 100% zálohy i doplatku zůstává pořadateli

Prohlášení účastníka

Prohlašuji, že se sportovní akce zúčastním dobrovolně, na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Pokud mi při akci vznikne jakákoliv škoda na zdraví či majetku, beru na vědomí, že za ní organizátor nenese žádnou odpovědnost. Jsem si vědom, že tato akce bude ode mě vyžadovat fyzické vypětí a beru na vědomí, že mám povinnost jednat obezřetně vůči sobě i dalším účastníkům a že pořadatel akce neodpovídá za případnou újmu na zdraví a majetku. Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by účasti na akci bránila. Jsem povinen mít vhodné a plně funkční vybavení. Jsem povinen odhadnout svoje schopnosti, nesmím přeceňovat své síly a jsem povinen respektovat rady a doporučení organizátora v průběhu celé akce. 

Shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem KOA SQUAD s.r.o IČO 06881254, se sídlem JIrečkova 1010/5 Praha 7 Letná, pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů budou všechny údaje, uvedené v tomto formuláři, shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.